“Hvad er dét vores nutids­kul­tur giver os af dyder?”
Hvad Har Du Gang I..!?

Hvad Har Du Gang I..!?

– Hvad fan­den Har Du Gang I..!? Råb­te en arbejds­mand i Mun­chen på sin altan ned til en 18-årig sinds­for­vir­ret ung mand der skød omkring sig på andre unge men­ne­sker…

Der Fin­des Noget Andet End Talent..!

Der Fin­des Noget Andet End Talent..!

Sto­ri­es / Craft of Arts – giver dig og Jer dé værk­tø­jer, meto­der og tek­nik­ker, der sik­rer dig, at du ikke lader dig hvile på det stærkt tvivls­om­me ‘talent‘. Det er…

Emo­tio­nel ledel­se

Emo­tio­nel ledel­se

Alle baro­me­tre peger på at emo­tio­nel ledel­se er frem­ti­dens leder-evne, at lede­ren evner emo­tio­nel til­gang og omgang med sit per­so­na­le, sine kun­der og sam­ar­bejds­part­ne­re.

Aka­de­mi­se­rin­gens Bag­si­de..!

Aka­de­mi­se­rin­gens Bag­si­de..!

Nu kom­mer der en eva­lu­e­ring om, at 800 mil­li­o­ner kro­ners skole­le­der-uddan­nel­ser ikke har haft bety­den­de effekt.( jp 26. febru­ar 2017 ) Det er ikke fair at gøre effek­ten så sort…

Udnyt dig selv og bestig det ukend­te

Udnyt dig selv og bestig det ukend­te

Tag sty­rin­gen i dit eget liv og udnyt det eksi­ste­ren­de ukend­te til at udvik­le selv­til­lid og over­kom­me frygt.

Kun­sten at flyt­te publi­kum

Kun­sten at flyt­te publi­kum

Måske er det en kun­de, hvor du ikke kan træn­ge igen­nem?

Måske er det én af dine med­ar­bej­de­re, hvor du igen og igen må gen­ta­ge dig uden effekt?

Måske er det din mand/kone, hvor du ikke for­står, hvor­for logik­ken ikke her­sker mere?

Måske er det dig selv, hvor du har haft hen­sig­ter i lang tid, der ikke er ble­vet udført?

Empa­ti fører til vækst

Empa­ti fører til vækst

Et stå-op-kick i dén fak­tor der ska­ber frem­ti­dens vækst – den virk­som­heds­mæs­si­ge og den men­ne­ske­li­ge: EMPATI!

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­dan­nel­sen

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­dan­nel­sen

En uddan­nel­se for livet.

En skæv opvækst

En skæv opvækst

Et røren­de fored­rag om hvor­dan vi ska­bes af vore rela­tio­ner.

En dag i tea­tret

En dag i tea­tret

TAEN DAG I AVENY-T OG OPLEV TEATER INDEFRA – og lær mundt­lig kom­mu­ni­ka­tion, salgs- og præ­sen­ta­tions­tek­nik­ker, sjovt, uhøj­ti­de­ligt og ben-læren­de af én af Dan­marks dyg­tigste sku­e­spil­le­re og instruk­tø­rer, så man bag­ef­ter vil høre efter jer med øre­ne på stil­ke, bli­ve ramt og rørt, og aldrig mere være i tvivl om hvad god kom­mu­ni­ka­tion er, og hvor­dan DU kan med­vir­ke til kul­tu­ren.

Stre­gen (film)

Stre­gen (film)

STREGEN er en emo­tio­nel og øjenåb­nen­de film om, hvad der lig­ger bag hjem­løs­hed. Om det uskyl­di­ge barn, som er ble­vet fan­get i en krop der har mødt smer­te, mod­stand eller over­greb gen­nem et helt liv. Og som har lært at over­le­ve i den ene­ste ver­den han ken­der: En ver­den af fjen­der.

Bund­linjen

Bund­linjen

Hvad koster et men­ne­ske­liv..?

Kunst­fil­men Bund­linjen for­tæl­ler næn­somt og fint et enkelt men­ne­skes livs­hi­sto­rie, hvor der er soci­a­le og opvækst­mæs­si­ge udfor­drin­ger. En for­tæl­ling om et men­ne­ske, der søger efter et sundt sted at høre til.

Kon­takt os for køb

Mono­lo­ger (bog/e-bog)

Mono­lo­ger (bog/e-bog)

Taler vi fak­tisk sådan sam­men!?

Mono­lo­ger af Jens Arentzen er 47 moder­ne men­ne­skers fryg­te­li­ge stem­mer skre­vet som små mikro­novel­ler til læne­sto­len, stran­den og til at opfø­re, hvis du sav­ner en mono­log at fyre af. Mono­lo­ger´ af Jens Arentzen er 47 skæ­ve, mor­som­me og tan­ke­væk­ken­de histo­ri­er, som vi alle kan rela­te­re til.

Styrk din kom­mu­ni­ka­tion

Styrk din kom­mu­ni­ka­tion

Ønsker du at styr­ke kom­mu­ni­ka­tio­nen og klæ­de dine med­ar­bej­de­re på, når der skal frem­læg­ges nye resul­ta­ter?

Arentzens lyd­mo­no­lo­ger

Arentzens lyd­mo­no­lo­ger

12 kor­te lyd­mo­no­lo­ger skre­vet af Jens Arentzen og ind­talt af sku­e­spil­le­re som Sofie Gråbøl, Niko­lai Lie Kaas, Lone Her­tz og Jes­per Lang­berg.

Men­tor­værk­tø­jer

Men­tor­værk­tø­jer

Men­tor­værk­tø­jer’ giver men­to­rer, under­vi­se­re og pæda­go­ger og andre der hjæl­per låste, ram­te og berør­te, sim­ple men vær­di­ge red­ska­ber til at kom­me ind under huden på en men­tee – ind i det emo­tio­nel­le der altid er ramt hvis et men­ne­ske ikke er i flow.

Styrk din kom­mu­ni­ka­tion (lyd­bog)

Styrk din kom­mu­ni­ka­tion (lyd­bog)

Ønsker du at styr­ke kom­mu­ni­ka­tio­nen og klæ­de dine med­ar­bej­de­re på, når der skal frem­læg­ges nye resul­ta­ter?

Team­bu­il­ding

Team­bu­il­ding

Opnå løs­nin­ger hvor der før var knu­der! Opdag hvad I rum­mer, og evner, på endog gan­ske kort tid! – Lær Jeres styr­ker og kom over de alt for opmærk­som­heds­gi­ven­de svag­he­der.

At Hjæl­pe Men­ne­sket..!

At Hjæl­pe Men­ne­sket..!

Når man skal hjæl­pe men­ne­sker er vores til­gang afgø­ren­de for resul­ta­tet – for effek­ten på bor­ge­ren / kun­den. Taler vi til et med­men­ne­skes udfor­drin­ger eller til et men­ne­skes belast­nin­ger -…

Men­tor­værk­tø­jer

Men­tor­værk­tø­jer

Men­tor­Værk­tø­jer Men­tor­Værk­tø­jer er e-lear­ning værk­tø­jer, der hjæl­per dig, dine kol­le­ga­er og din insti­tu­tion til bed­re at åbne de uop­nå­e­li­ge, at hjæl­pe ram­te med­men­ne­sker og at brin­ge livs­fuld­hed hvor der før…

Kom­mu­ni­ka­tion der sæl­ger, ryk­ker og flyt­ter

Kom­mu­ni­ka­tion der sæl­ger, ryk­ker og flyt­ter

Kom­mu­ni­ka­tion er en kunst­form, – alt­så noget der ikke er natur, men en form, med sine spil­le­reg­ler, noget man skal lære, noget der skal til­læ­res, så det bli­ver natur­ligt, -…

Kunst, under­hold­ning, sjov og bal­la­de, alvor og ræd­sel

Kunst, under­hold­ning, sjov og bal­la­de, alvor og ræd­sel

Karen Blixen insi­ste­re­de på at hun ikke var for­fat­ter­ske, men ‘Storytel­ler’. Dén synes vi er rig­tig god og giver rig­tig god mening i en tid hvor vi hver især kan…

Til nye vær­di­er, visio­ner, nye veje – og deres faci­li­te­ring og imple­men­te­ring

Til nye vær­di­er, visio­ner, nye veje – og deres faci­li­te­ring og imple­men­te­ring

Når sex KUN er sex mang­ler der ligsom noget ud over frem og til­ba­ge, fx dej­li­ged. Det sam­me når medi­ster­pøl­se KUN er medi­ster­pøl­se – så mang­ler der ofte også eet…

For udsat­te, for udø­ven­de hjæl­pe­re og det systemiske/politiske niveau…

For udsat­te, for udø­ven­de hjæl­pe­re og det systemiske/politiske niveau…

Hvis vi nu tager den med dén på..! Eet men­ne­ske der tid­ligt i sit liv støt­tes, hjæl­pes væk fra måske skræm­men­de for­æl­dre. Hjæl­pes inden­for i sam­fun­det, der får en lære­plads,…

Eksa­mensangst | 9/5/2017

Eksa­mensangst | 9/5/2017

Det­te kur­sus får dig flyt­tet i din tænk­ning, din adfærd og din følel­se, fra at vil­le und­gå til at vil­le opnå med din præ­sta­tion.

Århus.

Eksa­mensangst | 4/5/2017

Eksa­mensangst | 4/5/2017

Det­te kur­sus får dig flyt­tet i din tænk­ning, din adfærd og din følel­se, fra at vil­le und­gå til at vil­le opnå med din præ­sta­tion.

Oden­se.

Eksa­mensangst | 2/5/2017

Eksa­mensangst | 2/5/2017

Det­te kur­sus får dig flyt­tet i din tænk­ning, din adfærd og din følel­se, fra at vil­le und­gå til at vil­le opnå med din præ­sta­tion.

Køben­havn.

Er du egent­lig stres­set eller “bare” bela­stet? | 22/4/2017

Er du egent­lig stres­set eller “bare” bela­stet? | 22/4/2017

Det­te kur­sus gør dig i stand til at leve, ved at du befri­er dig fra ikke din stress, men fra de belast­nin­ger som du ikke har set at du fak­tisk har.

Fir­ma- og raba­t­ord­nin­ger

Fir­ma- og raba­t­ord­nin­ger

STORIES LIVE til­by­der Virk­som­heds­af­ta­ler, så man ved en stør­re bestil­ling får en bety­de­lig reduk­tion, samt mulig­he­den for at væl­ge nog­le af de Sto­ri­es Live’s arran­ge­men­ter, man måske ikke lige hav­de tur­det, nu da en fir­maaf­ta­le gør det øko­no­misk over­kom­me­ligt!

Husk at der fin­des rabat for sta­tens med­ar­bej­der via kom­pe­tan­ce­fon­den

Fir­ma Film Fest

Fir­ma Film Fest

MED Arentzen’s Fir­ma Film Fest© giver S.T.O.R.I.E.S LIVE fir­ma­er, orga­ni­sa­tio­ner, kom­mu­ner, regio­ner, mini­ste­ri­er, sko­ler, insti­tu­tio­ner og hospi­ta­ler, for­e­nin­ger og klub­ber mulig­hed for at kom­bi­ne­re ople­vel­se med læring – om dét der med kom­mu­ni­ka­tion, præ­sen­ta­tion, moti­va­tion, triv­sel og sam­ar­bej­de.

En ven­lig mand (mp3-lyd)

En ven­lig mand (mp3-lyd)

Køb en gro­tesk, pis­seskæg og mor­bid én-akter som lyd­fil (MP3)

En skæv opvækst

En skæv opvækst

Du har nu mulig­hed for som de 800 frem­mød­te i Gram fri­tids­cen­ter at få et per­son­ligt og nøgent ind­blik i sku­e­spil­ler og instruk­tør Jens Arentzen’s egen opvækst når han her for­tæl­ler om en krøl­let opvækst med udgangs­punkt i sit eget liv som barn af en psy­kisk syg mor.

Tre sku­e­spil

Tre sku­e­spil

Med sin sæd­van­li­ge sans for det humo­ri­sti­ske tvist. Tre sku­e­spil, der dra­ger læse­ren ind i under­hol­den­de og foru­ro­li­gen­de dra­ma­er.

Sku­e­spil­le­rens værk­tø­jer

Sku­e­spil­le­rens værk­tø­jer

Hvis du vil gøre dig for­håb­nin­ger om at bli­ve sku­e­spil­ler, må du – og nu kom­mer defi­ni­tio­nen på kunst – have modet til sub­jek­ti­vi­tet, til at tol­ke en karak­ter som du vil, og ikke som man gør.”

Sku­e­spil­le­rens værk­tø­jer

Sku­e­spil­le­rens værk­tø­jer

I den­ne dvd, der inde­hol­der fire under­vis­nings­ses­sio­ner i sku­e­spil­le­rens meto­de og tek­nik, demon­stre­rer sku­e­spil­ler Jens Arentzen visu­elt de tek­nik­ker og øvel­ser, han præ­sen­te­rer i bogen af sam­me navn.

Når det syge her­sker (film)

Når det syge her­sker (film)

Tre bevæ­gen­de film, der viser, at det er muligt at kom­me vide­re på trods af en barn­dom præ­get af alko­hol, svigt og psy­kisk syg­dom.